Salgs-, leverings- og monteringsbetingelser

1. Gyldighed

1.1.
Salgs- og leveringsbetingelserne (herefter “Betingelserne”) finder anvendelse for alle tilbud, salg, leverancer samt salg af serviceydelser.

1.2.
Betingelserne finder anvendelse, hvor intet andet er aftalt mellem Midtjydsk Kran & Elektro a/s, CVR-nr. DK 15 21 78 47 (herefter “Midtjydsk Kran & Elektro”), og den som indgår aftale med Midtjydsk Kran & Elektro om køb af produkter eller serviceydelser (herefter “Kunden”).

1.3.
Betingelserne udgør en integreret del af aftalen mellem Midtjydsk Kran & Elektro og Kunden i den udgave, som er gældende på aftaletidspunktet, eller senest fremsendt til Kunden. Den til enhver tid gældende udgave af nærværende betingelser kan i øvrigt ses på Midtjydsk Kran & Elektro ‘s hjemmeside www.me.dk.

2. Tilbud

2.1.
Afgiver Midtjydsk Kran & Elektro tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Midtjydsk Kran & Elektro senest 4 uger fra tilbuddets dato.

2.2.
Indtil Kundens accept er kommet frem til Midtjydsk Kran & Elektro, er Midtjydsk Kran & Elektro berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for Kunden bortfalder (mellemsalg). Midtjydsk Kran & Elektro skal efter tredjemands accept er fremkommet til Midtjydsk Kran & Elektro uden ugrundet ophold skriftligt meddele Kunden, at tilbuddet er bortfaldet.

3. Kundens ansvarsområde

3.1.
Følgende hører til Kundens ansvarsområde:

3.1.1.
Vedrørende bygningsarbejder

  • Alle bygningsberegninger
  • Samtlige med anlæggets opstilling forbundne bygningsarbejder, herunder understøbning af kranbaner og søjler samt tilvejebringelse af frie transportveje med fornøden bæreevne
  • Levering og udlægning af nødvendige afdækningsplader i ind transportveje

3.1.2.
Vedrørende elektriske installationer

  • Fremføring af nødvendig strøm og beskyttelsesleder fra afbryder med sikringer til ca. 1 meter fra en af kranbanens ender inden montagestart

Omkostninger ved etablering og forbrug af el til svejsning, belysning og værktøj, herunder etablering af nødvendige stikdåser for svejseapparater i forbindelse med montage og indkøring

3.1.3.
Kunden fremskaffer byrde med den af Arbejdstilsynet foreskrevne vægt til prøvebelastning

4. Tegninger, tekniske data og konstruktionsændringer:

4.1.
Kunden skal skriftligt godkende den af Midtjydsk Kran & Elektro/underleverandøren udarbejdede bindende målskitse, inden arbejdet/leverancen påbegyndes.

4.2.
Kunden har ansvaret for, at bygningsmålene overholdes.

4.3.
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved angivelse af tilbud eller leverancer, er Midtjydsk Kran & Elektro ‘s ejendom, og må ikke uden Midtjydsk Kran & Elektro ‘s skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejdet efter. Materiale som Midtjydsk Kran & Elektro har udført til brug for afgivelse af tilbud, skal på forlangende returneres.

5. Montering og aflevering

5.1.
Kunden skal udføre alt nødvendigt forberedende arbejde, jf. også punkt 3. Montagen påbegyndes først af Midtjydsk Kran & Elektro, når bygningen er klar hertil, jf. punkt 3.1.1 og forudsættes gennemført uhindret i ét stræk. Montagen er baseret på ind transport i ét stykke, og at transportveje er frie og farbare, jf. også punkt 3.1.1.

5.2.
Montagen udføres inden for normal arbejdstid medmindre andet er aftalt.

5.3.
Der skal i bygningen forefindes en port eller åbning af en størrelse, så lastvogn og mobilkran uhindret kan køre ind til montagestedet.

5.4.
Højde over kranen skal være tilstrækkelig til, at kranen kan løftes på plads med mobilkran.

5.5.
Betongulvet på montagestedet skal være udstøbt, bæredygtigt og ryddet inden montagearbejdet påbegyndes.

5.6.
Efter eventuel montering udføres afleveringsforretning, hvor Midtjydsk Kran & Elektro og Kunden sammen gennemgår produktet, herunder udfylder afleveringsrapport, hvoraf eventuelle anmærkninger anføres. Såfremt der skal ske udbedring af anmærkninger, som er konstateret ved afleveringsforretningen, vil der efter udbedringen ske ny afleveringsforretning. Risikoen for tab og skader på produktet overgår til Kunden på tidspunktet for endt afleveringsretning, dvs. når afleveringsforretning er gennemført uden anmærkninger fra Kunden.

6. Priser

6.1.
Tilbudsprisen er angivet i danske kroner inklusive told men eksklusive moms og andre afgifter. Tilbudsprisen omfatter ikke forsendelse og forsendelsesemballage.

6.2.
Alle tilbudspriser angives i dagspriser baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurser, told- og afgiftssatser samt underleverandørers dagspriser. Som følge heraf forbeholder Midtjydsk Kran & Elektro sig ret til at regulere de opgivne priser på leveringstidspunktet i overensstemmelse med de ved leveringen gældende dagspriser.

6.3.
Ændres en aftalt leverances omfang, eller forøges Midtjydsk Kran & Elektro ‘s omkostninger som følge af Kundens forhold, er Midtjydsk Kran & Elektro berettiget til at regulere prisen.

6.4.
Midtjydsk Kran & Elektro er berettiget til at regulere aftalte priser for løbende aftaleforhold én gang årligt.

7. Levering

7.1.
Enhver levering sker med forbehold for ind- og udførselsforbud samt opnåelse af nødvendig ind- og udførselstilladelse.

7.2.
Levering og montering sker så vidt muligt på det tidspunkt, der er anført i den konkrete ordrebekræftelse, eller som på anden måde er aftalt mellem parterne.

7.3.
Risikoen for tab og skader på Midtjydsk Kran & Elektro ‘s produkter overgår til Kunden på leveringstidspunktet. I tilfælde af montering anses levering for sket efter endt afleveringsforretning.

7.4.
Midtjydsk Kran & Elektro bevarer ejendomsretten til det solgte indtil fuld betaling er erlagt af Kunden. I tilfælde af manglende rettidig betaling er Midtjydsk Kran & Elektro således berettiget til at tilbagetage og disponere over det solgte. Eventuel afskrivning, demontering og andre omkostninger afholdes af Kunden.

7.5.
Hvis der indtræder force majeure, jf. punkt 11, eller Midtjydsk Kran & Elektro ikke kan levere til den fastsatte dato på grund af manglende levering fra underleverandører eller nedbrud af driftsmateriel, udskydes leveringen, så længe hindringen varer. Midtjydsk Kran & Elektro skal i givet fald hurtigst muligt give Kunden besked om forsinkelsen. Kunden er ikke i den anledning berettiget til at kræve erstatning.

7.6.
Såfremt der opstår forsinkelse på grund af andre omstændigheder end force majeure, jf. også punkt 11, berettiger dette ikke Kunden til at hæve aftalen helt eller delvist eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre forsinkelsen er væsentlig, og Midtjydsk Kran & Elektro ikke foretager levering senest 7 dage efter, at Kunden har meddelt Midtjydsk Kran & Elektro skriftligt påkrav herom.

7.7.
Såfremt der opstår forsinkelse med leveringen på grund af Kundens forhold, afholder Kunden alle Midtjydsk Kran & Elektro dokumenterede udgifter i forbindelse hermed.

8. Reklamation og undersøgelsespligt

8.1.
Ved levering skal Kunden foretage en undersøgelse af det leverede. Fejl og mangler, som Kunden kunne eller burde have konstateret ved denne undersøgelse, kan ikke efterfølgende gøres gældende over for Midtjydsk Kran & Elektro, Reklamation over synlige fejl og mangler skal ske skriftligt til Midtjydsk Kran & Elektro senest 5 hverdage efter leveringsdagen.

8.2.
Midtjydsk Kran & Elektro ‘s forpligtelser i tilfælde af konstaterede fejl og mangler er begrænset til, efter Midtjydsk Kran & Elektro ‘s eget valg, inden for en rimelig frist at ombytte eller reparere mangelfulde produkter, afhjælpe mangelfulde serviceydelser eller tilbagebetale vederlaget for den/de mangelfulde produkter eller serviceydelser.

8.3.
Har Kunden ikke inden for reklamationsfristen påberåbt sig manglen over for Midtjydsk Kran & Elektro, kan Kunden ikke senere gøre den gældende. For de dele af produktet der er udskiftet eller repareret, påtager Midtjydsk Kran & Elektro sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte.

9. Produktansvar

9.1.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Midtjydsk Kran & Elektro er ikke ansvarlig for Kundens følgetab eller andet indirekte tab.

10. Garanti

10.1.
Eventuelle garantiydelser defineres separat. Såfremt der er aftalt en garantiforpligtelse, bortfalder denne ved uretmæssig indgriben i anlægget af andre end Midtjydsk Kran & Elektro eller Midtjydsk Kran & Elektro ‘s underleverandør(er), uanset om en sådan uretmæssig indgriben, herunder ved reparation og vedligeholdelse, er foretaget inden for den aftalte garantiperiode.

11. Force majeure

11.1.
Midtjydsk Kran & Elektro er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvor dette skyldes forhold, som Midtjydsk Kran & Elektro ikke er herre over, herunder arbejdskonflikt, brand, krig, valutarestriktioner, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes sådanne forhold.

12. Betaling

12.1.
Hvor ingen anden aftale foreligger, skal betaling ske i fire rater: 30% af købesummen erlægges ved indgåelse af kontrakten, 30% erlægges ved levering, 30% ved afsluttet montage, mens de resterende 10% erlægges, når anlægget er godkendt ved afleveringsforretning, jf. også punkt 5.6.

12.2.
Såfremt Kunden ikke ønsker eller ikke er i stand til at modtage leveringen til den mellem parterne, aftalte tid, er de 30% af købesummen, som skal erlægges ved levering, forfalden til betaling, når Midtjydsk Kran & Elektro giver meddelelse om, at leverancen er klar til levering.

12.3.
Er betaling forsinket pålægges en morarente på 8% p.a. over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto fra forfaldsdatoen. Ved forsinket betaling forbeholder Midtjydsk Kran & Elektro sig ret til at tilbageholde kommende leverancer og/eller suspendere alle eller dele af sine udestående serviceforpligtelser over for Kunden indtil, at betaling er sket.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1.
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af følgende bestemmelser:

13.2.
Midtjydsk Kran & Elektro er ikke ansvarlig for Kundens følgetab eller andet indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, tab af goodwill og tab af data.

13.3.
Midtjydsk Kran & Elektro ‘s samlede ansvar over for Kunden kan ikke overstige et beløb svarende til prisen for den konkrete leverance eller serviceydelse, hvoraf tabet eller skaden er udsprunget. Som erstatning anses i denne sammenhæng både skadeserstatning, forholdsmæssigt afslag, prisnedslag, eventuelle skadesløsholdelsesbeløb samt eventuelle tilbagebetalingskrav, som er blevet opfyldt af Midtjydsk Kran & Elektro.

14. Transport af rettigheder og pligter

14.1.
Midtjydsk Kran & Elektro er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Modregning

47. Køber er alene berettiget til at modregne eventuelle erstatningskrav vedrørende salgsgenstanden,
som er anerkendt af sælger.

Ansvarsbegrænsning

48. Et erstatningskrav vedrørende ordrer og leverancer i henhold til nærværende bestemmelser kan ikke
overstige fakturabeløbet.
49. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder
indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Transport af rettigheder og pligter

50. Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.