Salgs-, leverings-, og monteringsbetingelser for kraner og hejsetilbehør

Reglernes anvendelse

1. Nedenstående salgs-, leverings-, og monteringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, ikke
andet skriftligt er aftalt mellem parterne.
2. Betingelserne finder anvendelse på ethvert tilbud, køb/salg, leje, levering, montering, service og
tilpasning af kranydelser.
3. I det omfang, parternes mellemværende ikke er reguleret i nærværende salgs-, leverings-, og
monteringsbetingelser, finder dansk rets almindelige regler anvendelse.

Tilbud

4. Et tilbud består af det i tilbuddet beskrevne anlæg opført i henhold til de på tilbudsdagen gældende
kranbekendtgørelser.
5. Sælgers tilbud er gældende i 4 uger fra afsendelsen af tilbuddet. Dette gælder dog ikke for varer, der
efter aftale med sælger eller efter sædvane forhandles til dagspriser. En kortere acceptfrist for
sådanne tilbud skal fremgå af selve tilbuddet.
6. Købers accept skal være meddelt sælger inden udløbet af de fire uger. I modsat fald bortfalder
tilbuddet.
7. Sælger er inden for tilbudsperioden berettiget til at indgå aftale med tredjemand om det tilbudte, med
den virkning at tilbuddet bortfalder (mellemsalg).
8. Sælgers tilbud er bindende, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse.

Uden for entreprisen (købers forhold)

9. Følgende arbejder er uden for entreprisen og hører til købers leverance og ansvarsområde:
a. Vedrørende bygningsarbejder
i. Alle bygningsberegninger
ii. Samtlige med anlæggets opstilling forbundne bygningsarbejder, herunder
understøbning af kranbaner og søjler samt tilvejebringelse af frie transportveje med
fornøden bæreevne.
iii. Levering og udlægning af nødvendige afdækningsplader i ind transportveje.
b. Vedrørende elektriske installationer
i. Fremføring af nødvendig strøm og beskyttelsesleder fra afbryder med sikringer til ca.
1 meter fra en af kranbanens ender inden montagestart.
ii. Omkostninger ved etablering og forbrug af el til svejsning, belysning og værktøj,
herunder etablering af nødvendige stikdåser for svejseapparater i forbindelse med
montage og indkøring.
c. Køber fremskaffer byrde med den af Arbejdstilsynet foreskrevne vægt til prøvebelastning.

Tegninger, tekniske data og konstruktionsændringer:

10. Køber skal skriftligt godkende den af sælger/leverandøren udarbejdede bindende målskitse, inden
arbejdet/leverancen påbegyndes.
11. Køber har ansvaret for, at bygningsmålene overholdes.
12. Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved angivelse af
tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse
mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejdet efter. Tegninger, som
sælger har udført til brug for afgivelse af tilbud, skal på forlangende returneres.

Montage og aflevering

13. Montagen påbegyndes først, når bygningen er klar hertil, jf. punkt 9a, og forudsættes gennemført
uhindret i ét stræk. Montagen er baseret på ind transport i ét stykke, og at transportveje er frie og
farbare, jf. også punkt 8a.
14. Såfremt ingen særlige aftaler er truffet, foregår montagen indenfor normal arbejdstid.
15. Afleveringsforretning skal foretages umiddelbart efter, at montagen er fuldført, hvorefter
sælger/leverandøren anmelder anlægget til Arbejdstilsynet.
16. Der skal i bygningen findes en port eller åbning af en størrelse, så lastvogn og mobilkran uhindret kan
køre ind.
17. Højde over kranen skal være tilstrækkelig til, at kranen kan løftes på plads med mobilkran.
18. Betongulvet på montagestedet skal være udstøbt, bæredygtigt og ryddet inden montagestart, jf. punkt

Priser

19. Tilbudsprisen er angivet i danske kroner ekskl. moms, med mindre andet er aftalt. Prisen omfatter
ikke forsendelse og forsendelsesemballage.
20. Alle priser angives i dagspriser baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende
valutakurser, told- og afgiftssatser samt underleverandørers dagspriser. Som følge heraf forbeholder
sælger sig ret til at regulere de opgivne priser på leveringstidspunktet i overensstemmelse med de
ved leveringen gældende dagspriser.

Levering

21. Enhver levering sker med forbehold for ind- og udførselsforbud samt opnåelse af nødvendig ind- og
udførselstilladelse.
22. Levering sker på den af køber anviste lokalitet. Levering anses for sket, når det færdige anlæg er sat
op, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
23. Køber overtager risikoen for leverancen ved leveringen.

Leveringstid

24. Såfremt sælger har oplyst køber en leveringstid, er denne fastsat efter bedste skøn efter forholdene
på tidspunktet for afgivelse af tilbud og ordrebekræftelse.
25. Hvis der indtræder force majeure, jf. punkt 41, eller sælger ikke kan levere til den fastsatte dato på
grund af manglende levering fra underleverandører eller nedbrud af driftsmateriel, udskydes
leveringen, så længe hindringen varer. Sælger skal i givet fald hurtigst muligt give køber besked om
forsinkelsen. Køber er ikke i den anledning berettiget til at kræve erstatning som følge af driftstab
eller andre følgeskader.
26. Såfremt der opstår forsinkelse på grund af andre omstændigheder end force majeure, berettiger dette
ikke køber til at hæve aftalen helt eller delvist eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende,
med mindre forsinkelsen er væsentlig, og sælger ikke foretager levering senest 7 dage efter, at køber
har meddelt sælger skriftligt påkrav herom.
27. Såfremt der opstår forsinkelse med leveringen på grund af købers forhold, afholder køber alle
sælgers dokumenterede udgifter i forbindelse hermed.
28. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning for indirekte tab som for eksempel driftstab, avancetab
eller andre følgeskader.

Mangler og reklamation

29. Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det leverede.
30. Reklamation over synlige fejl og mangler skal ske skriftligt og senest på den 5. arbejdsdag efter
leveringsdagen.
31. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller den mangelfulde genstand eller dele
heraf vil blive omleveret.
32. Kun såfremt afhjælpning og omlevering i henhold til punkt 34 ikke sker inden rimelig tid, er køber
under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværnede salgs-, leverings-, og
monteringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve
erstatning, jf. dog punkt 36.
33. Har køber ikke inden for reklamationsfristen påberåbt sig manglen overfor sælger, kan han ikke
senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager sælger sig de samme
forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte.

Rådgiveransvar

34. Sælger er som udgangspunkt alene ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er
oplyst i forbindelse med salget. Sælger påtager sig herudover kun ansvar for rådgivning i tilknytning til
leverancen, i det omfang sælger skriftligt har påtaget sig dette. For eksempel rådgivning eller
indeståelse for, at det solgte kan anvendes til et specifikt formål.
35. Konstateres der fejl i sælgers skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold straks efter, at
køber er eller burde være blevet opmærksom på fejlen, underrette sælger.
36. Sælger erstatter efter denne bestemmelse alene sådanne tab, der måtte være opstået direkte som
følge af sælgers fejlagtige rådgivning. Erstatningsansvaret er begrænset til kr. 50.000. Sælger hæfter
aldrig for indirekte tab som for eksempel driftstab og avancetab

Produktansvar

37. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger
af ufravigelige regler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Garanti

38. Eventuelle garantiydelser defineres separat.
39. Garantiforpligtelsen bortfalder ved uretmæssig indgriben i anlægget af andre end
sælger/leverandøren i forbindelse med både reparation og vedligeholdelse inden for garantiperioden.

Ejendomsretten

40. Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt. Køber er indtil da
uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over det solgte.

Force majeure

41. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, som for eksempel
brand, krig, valutarestriktioner, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, samt
mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes en af nævnte
omstændigheder, medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt omstændighederne forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

Betaling

42. Hvor ingen anden aftale foreligger, skal betaling ske i fire rater. 30 % af købesummen erlægges ved
indgåelse af kontrakten, 30 % erlægges ved aftalt levering, 30% ved afsluttet montage, mens de sidste 10 %
erlægges, når anlægget er godkendt efter aflevering.
43. Kan køber ikke modtage leveringen til den aftalte tid, er købesummen alligevel forfalden til betaling,
når sælger giver meddelelse om, at leverancen er klar til levering.
44. Ved betaling efter forfaldsdagen (leveringsdagen) eller en aftalt ”sidste betalingsdag” beregnes renter
fra forfaldsdagen (leveringsdagen).
45. En aftale om, at rettidig betaling af købesummen anses for sket, såfremt hele købesummen er betalt
inden for en kortere frist efter leveringsdagen (sidste rettidige betalingsdag), betragtes ikke som en
kreditaftale. Betales købesummen ikke rettidigt, og er salgsgenstanden overgået til købers varetægt,
er sælger berettiget til via fogedretten at tage det solgte tilbage.
46. Ved manglende afhentning af salgsgenstanden kan sælger efter aftale med køber opbevare
salgsgenstanden for købers regning og risiko i en efter omstændighederne rimelig periode.

Modregning

47. Køber er alene berettiget til at modregne eventuelle erstatningskrav vedrørende salgsgenstanden,
som er anerkendt af sælger.

Ansvarsbegrænsning

48. Et erstatningskrav vedrørende ordrer og leverancer i henhold til nærværende bestemmelser kan ikke
overstige fakturabeløbet.
49. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder
indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Transport af rettigheder og pligter

50. Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.